Algemene voorwaarden

1.1 In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
-"Opdrachtgever": de (potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van Avihifi.eu, Hi-endproducts.eu of Avihifi.nl verder te noemen Avihifi.eu


1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Avihifi.eu, alsmede op de tussen Avihifi.eu en de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 Voorwaarden van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met
Avihifi.eu
overeenstemming is bereikt.

1.5 Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen
Avihifi.eu
en Opdrachtgever in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

Aanbod en overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft
Avihifi.eu
het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand tussen
Avihifi.eu en de Opdrachtgever indien deze een aanbieding van Avihifi.eu
on line, per e-mail, telefoon of per fax of anderszins accepteert.

2.3 In de regel zal
Avihifi.eu
levering doen plaats vinden binnen 48 uur na bestelling, mits producten op voorraad leverbaar zijn vanuit toeleveranciers.

2.4 Hoewel
Avihifi.eu de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Avihifi.eu
en de wederpartij kan (gaan) duiden kan de opdrachtgever hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

2.5 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Prijzen/tarieven en betaling
3.1 De door
Avihifi.eu
in een aanbieding/orderbevestiging aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud, zolang de voorraad strekt en gelden uitsluitend voor de in de aanbieding/orderbevestiging genoemde prestaties of leveringsomvang.

3.2 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro's (tenzij anders aangegeven) en inclusief BTW (tenzij anders aangegeven) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.3
Avihifi.eu behoud zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. Opdrachtgever is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen tien (10) dagen na de mededeling van Avihifi.eu
van de prijsverhoging.

3.4 Indien geen andere betalingscondities zijn overeengekomen zal levering onder rembours plaatsvinden, zodat nog immer weigering aan de deur kan plaatsvinden.

3.5 Bij niet nakoming door Opdrachtgever van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Avihifi.eu gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd Opdrachtgever zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Avihifi.eu te weigeren.

3.6 Eventuele administratieve fouten worden binnen 14 dagen door
Avihifi.eu
gecorrigeerd.

Levering/leveringstermijnen/transport
4.1 De door
Avihifi.eu (eventueel) vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegens Avihifi.eu, tenzij anders overeengekomen en behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Avihifi.eu

4.2 Indien de leveringstermijn van 30 dagen wordt overschreden, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst d.m.v. een e-mail of een telefonisch bericht.

4.3
Avihifi.eu
behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren.

4.4 Indien de Opdrachtgever haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door
Avihifi.eu niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt is Avihifi.eu gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de Opdrachtgever daartoe door Avihifi.eu in gebreke is gesteld, de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van Avihifi.eu om van de Opdrachtgever vergoeding van geleden verlies en/of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de Opdrachtgever veroorzaakte verhindering in de nakoming door Avihifi.eu voortduurt, door de Opdrachtgever van Avihifi.eu geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl Avihifi.eu
gerechtigd is van de Opdrachtgever vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de Opdrachtgever.

4.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking, e.d. bepaald door
Avihifi.eu, zonder dat Avihifi.eu
hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
5.1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die
Avihifi.eu niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat Avihifi.eu
door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt onder meer begrepen:
5.1.1 bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
5.1.2. vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van
Avihifi.eu
;
5.1.3. transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar
Avihifi.eu toe of van Avihifi.eu
naar de Opdrachtgever wordt gehinderd of belemmerd.

5.2.
Avihifi.eu
heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.

5.3. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van
Avihifi.eu
opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

5.4. Indien
Avihifi.eu bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Avihifi.eu
gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van de geleverde zaken wordt door
Avihifi.eu
uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Risico
7.1 Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over, op het moment aflevering op het door de Opdrachtgever opgegeven adres.

Reclames/klachten/aansprakelijkheid/retouren
8.1 Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van producten en/of diensten de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door
Avihifi.eu geleverd product, dienen door de Opdrachtgever terstond aan Avihifi.eu schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk 8 dagen na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. In overleg tussen Opdrachtgever en Avihifi.eu kan levering van ontbrekende, herstel, vervanging of retourbetaling plaatsvinden. Bij overschrijding van de 8 termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Avihifi.eu
geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

8.2 Indien Opdrachtgever een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft Opdrachtgever het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan
Avihifi.eu
te retourneren. Terugstorting vindt plaats na aftrek van gemaakt kosten zoals verzendkosten. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van Opdrachtgever komen.

8.3
Avihifi.eu aanvaardt retour gezonden zaken, zoals vernoemd in artikel 8.2 slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail akkoord is gegaan, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Avihifi.eu op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Avihifi.eu
deze zaken aan de Opdrachtgever afleverde.

Garantie
9.1
Avihifi.eu
verplicht zich alle bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen. Zo hebben alle producten een minimale fabrieksgarantie van 1 jaar.

9.2 Onverminderd hetgeen in artikel 9.1 beschreven kan de Opdrachtgever geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen: indien Opdrachtgever wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook - vallen reparaties die niet door of namens
Avihifi.eu
zijn verricht; indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; indien de Opdrachtgever de zaken heeft verwaarloosd; indien de Opdrachtgever de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de Opdrachtgever behoort te komen.

Persoonsgegevens
10.1 Door Opdrachtgever ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand alleen ter gebruik voor de uitvoering van de bestelling van Opdrachtgever.

10.2 De Opdrachtgever zal geen reclame van
Avihifi.eu
ontvangen, voor zover de Opdrachtgever daar geen toestemming heeft gegeven.

10.3 De gegevens van Opdrachtgever worden opgenomen in een centraal bestand van
Avihifi.eu en zullen alleen worden gebruikt om Opdrachtgever volledig up-to-date te houden voor wat betreft de zaken en diensten van Avihifi.eu
, tenzij Opdrachtgever heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. De verwerking van de gegevens van Opdrachtgever zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

10.4 Opdrachtgever kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door
Avihifi.eu over de persoon van de opdrachtgever worden opgenomen in het bestand van Avihifi.eu.
Opdrachtgever is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.

Diversen
11.1 Indien Opdrachtgever aan
Avihifi.eu schriftelijk opgave doet van een adres, is Avihifi.eu gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat Opdrachtgever Avihifi.eu
een nieuw adres heeft doorgegeven.

11.2 Indien door
Avihifi.eu gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Avihifi.eu
deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3
Avihifi.eu
is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van Opdrachtgever gebruik te maken van derden.

Toepasselijk recht en geschillenregeling
12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van
Avihifi.eu
is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen tussen
Avihifi.eu
en Opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.


Avihifi.eu
is een initiatief van Audiotec

Audiotec
Burg. Kronenburglaan 3a
6942 AH  DIDAM